Вход

„Рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци – град Рила"

  

Проект № BG16MIOP002-2.010-0025

„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ГРАД РИЛА“,

финансиран от Оперативна програма „Околна среда“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

 Община Рила приключи изпълнение на проект № BG16MIOP002-2.010-0025, с наименование  „Рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци – град Рила“, с официална церемония  по закриване на обекта.

С това на практика приключи строителство за рекултивация на депото, което включва техническа рекултивация на нарушените терени. На събитието присъстваха представители на регионални медии, Заместник кметът на Община Рила - г-н. Лазар Чавков и г-жа Вяра Илкова- ръководител проект.

Проектът е на стойност 2 923 353.84 лв., от които 2 484 850.76 лв. финансиране от ЕС чрез ЕФРР и 438 503.08 лв. национално финансиране.

Церемонията  се проведе на 15.04.2022г. от 11:00 ч. в местността „Момена“, землището на гр. Рила.

Събитието беше организирано от „Висталис“ ЕООД, с водещ г-н Йордан Пашов

 

От организаторите

Последно променена вПонеделник, 18 Април 2022 13:37

Banner 468 x 60 px