Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Oфициална церемония „Първа копка“ проект № BG16MIOP002-2.010-0025, с наименование „Рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци – град Рила“

                         

Проект № BG16MIOP002-2.010-0025 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ГРАД РИЛА“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.