Вход

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог организира обучение за предприемачи по проект „Овластяване на бизнеса, търсещ растеж“ /„Empowering businesses Seeking Growth” с акроним SeeG

   

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог изпълнява проект „Овластяване на бизнеса, търсещ растеж“ /„Empowering businesses Seeking Growth” с акроним SeeG, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β6.3a.28 / 26.04.2021г., по приоритетна ос 1А: „Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона” на Програмата за транснационално сътрудничество INTERREG V-А „Гърция – България 2014-2020”.

 Цели на проект SeeG

Насърчаване на среда, подкрепяща предприемачите, чрез приспособяване на услугите към техните реални нужди, насърчаване на положително медийно отразяване и обединяването им.

Извършване на набор от дейности, които са насочени към два основни вида фактори, тези, които определят вземането на решения за нови бизнеси, и тези, които определят успеха и жизнеспособността на предприятията. Дейностите са свързани с подобряването на ноу-хау, процеса за генериране на бизнес идея, способността за достъп до инструменти за финансиране, възможностите за работа в мрежа, особено достъпа до подкрепящи услуги и накрая развитието на умения, свързани с въпроси като управление на риска и т.н. Реализиране на дейности, ориентирани към предприемачески аспекти като квалифициране, качество и иновации, инструменти и техники, въвеждане в настоящите процедури, маркетинг и промоционално място в стратегията на бизнеса и т.н.

Предстоящо обучение

Във връзка с изпълнение на заложените проектни дейности, МАИР-Разлог планира да проведе обучение за подобряване на средата за подкрепа на предприемачите и изграждане на капацитет чрез провеждане на обучение за адаптиране и повишаване на уменията за работа в кризисни ситуации на тема: „Организация и управление на малки и средни предприятия с акцент върху кризисни периоди“. Обучението ще се проведе в дните от 28.11.2022г. до 02.12.2022г. включително от 9:00ч. до 15:00ч. в град Разлог, малка зала на Читалище „ 15.IX.1903 - 1909“. Ще бъдат обучени 36 човека в рамките на 5 дни по 6 учебни часа дневно.

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

 

  

 Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на СОПД „МАИР-Разлог“ и по никакъв начин не може да се приема, че отразява гледните точки на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Banner 468 x 60 px