Вход

Информационен ден по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ “

ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 – Innologica Ltd.

 

На 04.08.2020 г. от 11 часа в зала „Пара“ на адрес: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов №1 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-1.016-0011-C01 с бенефициент „Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ “ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

В рамките на събитието беше представено пред заинтересованите страни основните цели на проекта, а именно как изпълнението на тези проект ще допринесе за повишаване на иновационната активност както в клъстера, така и в неговите членове. Подкрепата ще осигури достъп до технологиите и експертните познания, необходими за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера и за осигуряване на основа за конкретни проекти за сътрудничество между участниците в клъстерите и външните партньори. Ще се създаде по-привлекателна среда за предприятията, генератори на иновации. Участниците в събитието бяха запознати и с напредъка по изпълнението на заложените дейности

Последно променена вПетък, 26 Август 2022 11:27

Banner 468 x 60 px