Вход

Стамен Янев, Изпълнителен директор на БАИ: Приключихме 2021 г. с 31 проекта на обща стойност 1,220 млрд. лв. с потенциал за разкриване на над 2600 нови работни места

Българската агенция за инвестиции (БАИ) проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Събитието се проведе на 14 януари 2022 г. от 10:30 ч. в хотел HYATT REGENCY SOFIA, зала „Васил Левски“. Заключителната пресконференция оповести източниците на финансиране, целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. В пресконференцията участие взе екипът по управление на проекта, който съвместно с представители на фирмите изпълнители подробно и чрез демонстрации представиха постигнатите резултати от изпълнението.

Създадена е онлайн платформа „Виртуален офис“, насочена към повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори с цел стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие, чрез осигуряване на институционална подкрепа за подобряване на бизнес средата.  Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев по време на заключителната пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Смятам годината за успешна, допълни г-н Янев и оцени високо резултатите от проекта.

Проектът е изключително важен, защото е в съответствие и с дългосрочната визия на БАИ, а именно да се развива като надежден и компетентен партньор на чуждестранните инвеститори, ползващ се с институционално доверие и авторитет при осъществяване на целите си за привличане на инвестиции в България.        

 

Изпълнени  и постигнати са специфичните цели на проекта като създаване на инструменти, в т.ч. изграждане на онлайн платформа „Виртуален офис“, за осигуряване на комплексни услуги на инвеститори и предоставяне на актуална информация за ключови индустрии в България, подобряване на качеството на дейностите по обслужване на инвестиционния процес. Подпомогнат е и процесът на вземането на инвестиционни решения чрез изработване на периодични анализи и оценки за състоянието на средно- и високотехнологични сектори в България.

Очакваният резултат от проекта е да се постигне положителен ефект за развитието на устойчива благоприятна бизнес среда и конкурентоспособност на българската икономика чрез усъвършенстване на процеса по привличане и задържане на инвестиции в ключови за България приоритетни сектори, увеличаване на обема на преките инвестиции и разширяване на обхвата на услугите, предоставяни на реалните и потенциалните инвеститори.

В рамките на проекта се проведоха 10 уебинарни сесии, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местни и регионални власти. По време на пресконференцията бяха демонстрирани и основните функционалности на създадената в изпълнение на проекта онлайн платформа „Виртуален офис“, която надгражда съществуващия сайт на Агенцията, който бе създаден в изпълнение на проект по предходния програмен период на ОПИК.

Иновативната платформа „Виртуален офис“ включва различни функционални направления: провеждане на онлайн консултации чрез платформа за уебинари; инвестиционен калкулатор; регистър на инвеститорите; регистър със свободни терени и производствени бази; интерактивна карта на човешките ресурси; портал и система за управление на съдържание; система за структурирани данни. Надграждането на всички налични онлайн софтуерни системи е насочено към повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори с цел стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

За удовлетворяване необходимостта от поддържане на актуална информация и повишаване степента на информираност на потенциалните инвеститори относно инвестиционния климат в България са предвидени извършване на годишни секторни проучвания за състоянието и тенденциите за развитие на ключовите индустрии, разработването на конкретни програми за привличане на инвеститори и тяхната годишна актуализация. Актуалната информация е ключово важна за ефективното функциониране на инвестиционния калкулатор, на интерактивната карта на работната сила и предоставянето на консултации от Виртуалния офис.

Дигитализацията на работата на институцията, която ръководи и новото отношение към потенциалните инвеститори, е голямата цел, заяви изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев.

 

 

 

Banner 468 x 60 px