Вход

Проект Agri-Ability – „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“

Проект Agri-Ability –

„Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  стартира в Хасково.

Партньори по проекта са от Гърция - Сдружение на хора с двигателни проблеми и приятели в префектура Родопи „ПЕРПАТО” и  Тракийски университет „ДЕМОКРИТ“ – Катедра „Развитие на селското стопанство“, а от България - Югозападен университет „Неофит Рилски”- Юридически и исторически факултет и Агенция за Европейска Интеграция. Финансиран е по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017. Проектът е с продължителност 2, 5 години. Дейностите се развиват с акцент върху селските райони в региона.

Основната цел на проекта е да насърчи успешното и конкурентно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони, по-специфично:

 • Разработване на оперативни инструменти и насоки за успешно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони.
 • Подобряване на практическите знания и умения на хората с увреждания за предприемачество, свързано със селското стопанство, агротуризма и спортните дейности на открито в селските райони
 • Насърчаване създаването и функционирането на социални предприятия за хора с увреждания, свързани със селско стопанство и агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони
 • Ускоряване и подкрепа на социалното предприемачество за хората с увреждания в трансграничния регион.

В резултат на изпълнението се очакват няколко иновативни продукта и допълнителни ефекти за целевите групи:

а) инструментариум, който може да подкрепи широк спектър от опити за социално предприемачество на хора с увреждания,

б) полеви лаборатории за обучение за подобряване на уменията на 150 участници,

в) подготвени хора в неравностойно положение или социални предприемачи, да използват бизнес шаблони

г) онлайн инкубатор на социалното предприемачество като обслужване на едно гише, което ще подпомогне жителите на транс-граничния регион в началото, а в последствие и в двете съседни държави като цяло чрез повишено доверие и стремеж към предприемачество на хората с увреждания, посредством:

 • Подобрени познания за пазара
 • Подобрена способност за развитие и управление на бизнеса
 • Подобрени практически знания и умения
 • Повишена способност на хората с увреждания да се справят с правни, социални и икономически предизвикателства при създаването и функционирането на предприятие в Гърция и България.
 • Подобрена информираност за възможностите за социално предприемачество за хора с увреждания в трансграничната зона
 • Предлагане на готови за използване решение за създаване на предприятие и др.
 • От целевите групи ще бъдат подбрани интересни и вдъхновяващи случаи, които ще бъдат популяризирани по различни начини в рамките на проекта, като добри практики, а от групата на хора с двигателни увреждания през март 2020 г., ще бъдат поканени 20 човека, които ще посетят Гърция, оранизации подобни на техните и гръцки ферми и ще им бъдат представени начини, по които могат да упражняват селскостопански, земеделски и риболовни дейностти въпреки ограниченията им.

                                                                                                                     

Целевите групи на проекта са:

 • Хора с физически увреждания
 • Земеделски производители
 • Ангажирани в областта на земеделието и агро-туризма
 • Социални предприемачи
 • Предприятия с активни политики в областта на КСО насочена към хора с увреждания и екологично земеделие и туризъм.

Основните дейности за постигането на целите и резултатите са:

1: Мениджмънт на проекта и координация

2: Комуникация и разпространение на резултатите

3: Инструменти за развитие на предприемачеството за хора с увреждания

4: Бизнес модели за селскостопански дейности.

5: Бизнес модели за агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони.

6: Подкрепа за предприемачеството и доверие към новите предизвикателства за хора с увреждания.

AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

Последно променена вВторник, 25 Октомври 2022 15:16

Banner 468 x 60 px