Вход

Екипът на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ приключи дейност свързана с разработка на мобилните приложения

Екипът за управление по проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност”, с акроним „WRESTLE“ и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., която се финансира по Втората покана за представяне на проектни предложения на Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014 – 2020, представи на водещия бенефициент готовите мобилни приложения. Екипът на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ представи разработените в рамките на проекта мобилни приложения за мониторинг и ранно предупреждение на Водещия партньор – Общинско предприятие Водоснабдяване и Канализация Александрупулис. Приложенията следва да се интегрират и параметризират в дигиталната среда на съвместната система за управление на водните ресурси. По време на изпълнението на проекта ИТ специалистите на всички бенефициенти работиха заедно по различните елементи на съвместната система и обменяха опит по отношение на техническите спецификации и изисквания на системата.

Екипът от ИТ специалисти на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ представи разработените съвместно с външен изпълнител мобилни приложения  и обсъди възможностите за поддръжка и гаранции с Водещия партньор с цел подобряване на работата на системата и отстраняване на технически дефекти и проблеми при кодирането и работата с приложенията. Поради факта, че системата съдържа разнообразен набор от дигитални елементи, които функционират като единна система, в процеса на разработка се появяваха обичайните за параметризацията технически проблеми, които своевременно се отстраняваха от ИТ специалистите на бенефициентите.  След приключването на изграждането на съвместната система за управление на водните ресурси ще бъде извършено финално тестване на мобилните приложения за документиране на правилната им работа и трансфера на данни от и към уеб портала на системата.

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/bg/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Югозападен Обществено Информационен Център“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

Banner 468 x 60 px