Вход

Силата на молитвата "Отче наш"

Отче наш е най-известната молитва в християнския свят, която по Евангелието на Матей 6:9-13 и Евангелието на Лука 11:2-4) е завещана от самия Иисус Христос. Това е единствената молитва, която на всички езици е с един и същи текст. В Православната църква тази молитва се произнася по време на Божествената литургия след осветяването на Св. Дарове.

Богомилите са признавали единствено молитвата “Отче наш”, както е отбелязано в Тайната книга на богомилите, апокриф известен още като ”Свети Йоанова книга” и “Лъжовно евангелие на Йоан”. Възниква в България най-вероятно през XI—XII в. Запазено е в два латински преписа — т. нар. Каркасонски от XIV век и Виенски от XII век

Молитвата "Отче Наш" е преведена от гръцкия оригинал на латински и впоследствие на много други. Църковнославянският превод е един от най-ранните старобългарски текстове. Понастоящем се ползват различни преводи на почти всички съвременни езици, сред славянските на български, руски и т.н.

Учените от цял свят много години изучават въздействието на тази молитва върху организма на човека на вътрешната нагласа, медитацията, творчеството, радостните преживявания.

Изводът им е еднозначен – най-силен оздравителен ефект има правилно изречената християнска молитва „Отче наш“. Уредите, с които се отчитат пулс, налягане, състав на кръвта и други параметри, точно фиксират нормализация на функциите по време на молитвена работа, провеждана при спазване на правила, изложени преди повече от две хиляди години от Иисус Христос. Но, както показва практиката, и до днес тези правила знаят и разбират далеч не всички, които се молят за здраве.

В молитвата „Отче наш“ няма местоимения „аз“, „мен“, „мои“, а има „наш“, „нам“, „наши“. Изследванията потвърждават значително нарастване ефективността на молитвата, която човек прави едновременно и за себе си, и за семейството си, и за близките си. И затова, молейки се заради свое прегрешение пред някого, молете се и пред рода му и пред близките му.

Според свещениците молитвата трябва да се произнася когато човек е сам.

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин.

Учителят Петър Дънов за "Отче наш"

Учителя препоръчва следното: който е по-свободен, да произнесе молитвата „Отче наш“ бавно, за около половин час, като прави паузи след всяка част. В тия паузи ще му идат нови идеи, ще го учат отвътре. „Вие четете „Отче наш“ бързо и светът не се оправя.“ Той дава и друго правило: като се помолиш, не пристъпвай веднага към работа, но почакай известно време, остани малко в пасивно, очакващо състояние, додето получиш отвътре отзвук на своята молитва, едно благословение, един малък дар. Който не знае това правило, веднага, щом свърши молитвата, взема метлата или почва друга някаква работа.

Учителя препоръчва също: когато ти зададат някой въпрос, недей веднага да отговаряш, но поспри се малко, съсредоточи се в себе си, вслушай се, за да чуеш отвътре какво ти казва Бог – и след това отговори.

За молитвата „Отче наш“ Учителя каза веднъж, че тя е най-добрата молитва. След нея иде „Добрата молитва“, в която според него има 10 ключа, представящи 10 възможности за постижения. По-долу ще разгледаме по части молитвата „Отче наш“.

„Отче“.

Щом Бог е наречен баща, от това следва, че всяко същество има божествен произход. Щом е така, трябва да имаме доверие в доброто, което живее във всички същества.

„Наш“.

Щом Бог е баща на всички, то значи всички същества са братя. Думата говори, че братството е идеалът, към който трябва да се стремим.

„Който си на небесата“.

Под Небе се разбира Божествения свят. Значи духовното е основа на света. Светът не е мъртва тишина, не е мъртъв механизъм, зад него има Небе, има един духовен свят. Небето – това е разумното, което ръководи явленията в природата. Зад всичко, което виждаме в природата, са силите, които наричаме Небето, т.е. Божественото.

„Да се освети Името Твое“.

Тези думи имат връзка с любовта. Когато проявим любовта, ние осветяваме Името Божие. Произнасяйки тези думи, ние искаме да кажем: „Господи, нека Твоята Любов да протече през всички сърца, нека всички същества да станат същества на любовта, да влязат в нейния храм; нека Твоята Любов залее света!“

„Да дойде Царството Твое“.

Тези думи са свързани с Мъдростта. Под Царство Божие се разбира приложение на Любовта чрез Мъдрост. С тези думи ние искаме да ни се даде мъдрост, която ще ни посочи методите за прилагане на любовта.

„Да бъде Волята Твоя“.

Думите Да бъде Волята Божия съдържат две неща. Първо: Волята Божия, в дълбокия смисъл на думата, се състои в това да дадем възможност Бог да се прояви все повече чрез нас, да Му дадем все повече място в нас.

Второ: Думите Да бъде Волята Твоя са свързани със служенето на Бога. Това значи да станем съработници на Бога. Когато човек служи на себе си, на народа, на човечеството, той не е влязъл още във висшето осмисляне на живота. Той влага висш смисъл в своя живот, когато почне да служи на Бога. И ангелите не знаят нещо по-велико от това.

„Както на Небето, така и на земята“.

Горе, на Небето е въдворен идеален ред, там има идеални условия. Онзи ред, който царува горе, трябва да слезе и на земята. Как? Горе, в живота на напредналите Същества са приложени Любовта, Мъдростта и Истината. Техният живот може да се свали на земята като приложим тези принципи тук.

„Хляба наш насъщни дай го нам днес“.

Тези думи могат да се разбират в буквален и в преносен смисъл. От една страна, те означават, че ние имаме съзнанието, че всичко, с което разполагаме на Земята, е дар от Бога. От друга страна, в окултната символика хлябът символизира Словото Божие. Ние съзнаваме, че то е нашата насъщна храна.

„И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници“.

Защо трябва да прощаваме? Ако някой ни е обидил или ни е напакостил, той го е направил от незнание, от недоразвитост. Някой ще каже: „Как така? Този човек е интелигентен, културен, той много добре разбира кое е добро!“ Всъщност той може да знае много неща, но същевременно не знае – не знае великия смисъл на живота, не знае неговата мистична основа. Затова ще бъдем по-снизходителни. Това е направил Христос на кръста с думите: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят.“

„И не ни въвеждай в изкушение“.

Господи, помогни ни, щото поради нашето невежество и нашата глупост да не изпадаме в изкушение.

„Но избави нас от лукаваго“.

Изостаналите същества могат да завладеят човека, когато не е с будно съзнание. Когато поддържа връзка с Бога, той е ограден и защитен от лоши влияния.

„Защото е Твое Царството, и Силата, и Славата завинаги. “

Тук Царство отговаря на Мъдростта, Сила – на Истината, а Слава – на Любовта. С думата Твое ние потвърждаваме, че извън Мъдростта на Бога няма друга мъдрост, извън Истината на Бога няма друга истина и извън Любовта на Бога няма друга любов. Щом е така, значи всичко в света работи за възтържествуване на Божието Дело, а именно: всички същества да достигнат съвършенство и да съдействат за осъществяване на Божия план.

"Амин"


Думата "Амин" произлиза от иврит “āmēn” (אָמֵן). Тя е една от редките примери, в които дума оцелява хиляди години и е приета в много и различни езици, без да претърпи, каквито и да било промени в значението си. "Амин" е означавала и все още означава "да, наистина" или "да бъде"

Добре е избраният час за молитва да е един и същ всеки ден. В молитвата се благодари за всичко, дори за несбъдналите се желания. И помнете, че молитвата е енергия и следва вселенските закони.

www.burgasnews.com

Banner 468 x 60 px