Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ФИЛМИ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИРАНЕ,  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

 

Широколистни гори

Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филми, подходящи за използване и в училищата от проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

Филм „Широколистни и смесени гори от дъб, бук, офика, топола, чинар, бреза" крайречни гори и храсти. Поддържане на крехкото равновесие в природата, основна необходимост за опазване живота на всички видове, съхраняване на водните ресурси, въздуха и почвите.

Широколистните гори са биом, характерен с преобладаващи букови и дъбови представители на флората. Климатът в този биом се отличава с мека, влажна зима и горещо, сухо лято. Характерната почва са кафявите горски почви, а покрай реките-алувиалните почви. Широколистните гори се делят на тъмни и светли. Тъмни са буковите гори. Светли са дъбовите гори. Освен главните дървесни видове - бук и дъб, в широколистните гори растат още габър, клен, ясен, бреза, върба. Тяхното разпространение зависи от светлината и влажността на съответния район. Дъбът, кленът, ясенът заемат осветените южни склонове на планините, а букът и габърът - по-високите сенчести склонове. Под дървесните видове се разполагат храстите - бъз, къпина, леска и др. В най-долния етаж се развиват тревни растения.  

Около 90% от горите в Национален парк Пирин са иглолистни, а широколистните са застъпени значително по-слабо и са характерни за ниските части на парка. Ако трябва да представим картата на Национален парк Пирин с различните типове гора, ще отбележим, че широколистните гори са разпространени в най-ниските части. Следват различните видове иглолистни гори, чиято горна граница се движи между 1900 и 2200 м. н. в. в зависимост от изложението и почвата, а след тази граница идва ред и на субалписйият пояс, в който растат храсталаци от клек и сибирска хвойна.
      Малка част {около 5%) от горите в НП „Пирин”се пада на широколистните представители на дендрофлората, oт които най-застъпен е обикновения бук (Fagus sylvatica). Неговите съобществата заемат сравнително ограничена територия от площта на парка - 1 110 ха, главно в паркови райони "Баюви дупки" и "Безбог". Съпътстващи видове в буковите съобщества са обикновената ела, пo-рядко белият бор, смърчът u бялата мура.       Доминиращи видове в тревния етаж са главно горската светлика u горската ливадина, пo-рядко обикновената светлика u чернеещата власатка.

 

 

Последно променена вВторник, 21 Февруари 2017 13:58

Banner 468 x 60 px