Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021
Balkanite Net

Balkanite Net

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1079883652038914/

Темата за греха в храм „Успение на Пресвета Богородица”, с. Кашина

Автор: Кристиян Ковачев

            Село Кашина се намира на 7 км. от село Рожен. Днес в селото постоянно живеят около 6-7 човека. Според Васил Кънчов в началото на ХХ в. в Кашина живеят 180 българи християни, без нито един мюсюлманин, грък или циганин (Кънчов 1900:184). При селските гробища се намира храм „Успение на Пресвета Богородица”, построен през 1868 г. Култовата сграда представлява еднокорабна, едноапсидна базилика. Към края на ХІХ в. Георги Стрезов определя цялото село Кашина като „чифлик на Иверския манастир” (Стрезов 1891:854). Влиянието на манастирът Иверон може да бъде проследено и в част от стенописите, чийто надписи са на гръцки език.

            В част от стенописите и при иконите в първия (най-долен) ред на иконостаса са разгърнати темите за греховете. Приемайки че това е селска енорийска църква, то може да търсим и някакви нагласи от страна на зографите за евентуално въздействие върху влизащото в неделните и празнични дни в храма селско население. В Евангелието от Йоан четем думите на Иисус Христос: „Всякой, който прави грях, роб е на греха.” (Йоан 8:34). В същото време обаче християнската доктрина определя всеки човек за грешник, защото съвършенството е отредено само за Господ. Чрез визуализирането на греха се прави опит за неговото противопоставяне. Тук накратко ще се спрем на някои от основните сюжети, представени в кашинския храм.

            В първия (най-долен) ред на иконостаса са представени сцени от грехопадението и последвалото изгонване на Адам и Ева от Едемската градина. Текстът от глава 3 на Битие, развиващ наратива за изкушението, греха и изгонването, е добре познат и дори вече екранизиран. Змията, жената, грехът, отричането от греха, последвалото наказание целят да внушат на обикновения човек за изконния грях, с който се ражда човекът – като наследство от първоотеца. В случая обаче визуалният наратив е нарушен и в началото на илюстрирания разказ е поставена темата за братоубийството. По всичко личи, че художествените изпълнители на тези творби са искали визуално да приложат известния похват на ретроспекцията. Виждайки борбата между Каин и Авел – „И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авеля и го уби.” (Битие 4:8), и последвалата лъжа от страна на Каин пред Бог, от мирянина се очаква да се запита за корените на тези два гряха – (брато)убийството и лъжата. Спускайки поглед по хоризонтала, пред зрителя се разкрива цялата картина на първия грях и по визуален път се обяснява коренът на греха.

            Още при схватката между Каин и Авел, се загатва за поредния представен в кашинския храм грях: лъжата. „И рече Господ на Каин: где е брат ти Авел? Той отговори: не зная, нима съм пазач на брата си.” (Битие 4:9), разказва Библията за моментът след убийството. По-късно при разказа за Мойсей е конструирана и забраната за лъжата, определена като една от десетте Божи заповеди: „Не лъжесвидетелствувай против ближния си.” (Изход 20:16). В създадената представа за възмездието и за Страшния съд езиците на лъжците и клеветниците се очаква да бъдат смачквани от безмилостни ангели (вж Димитрова 2011). От устата на застаналата пред Съдията жена по стълбите към втория етаж на храма в Кашина (женското отделение) излизат змии. Тук е представен образът на жената като грешница. Жената е онази, която подбужда мъжа към греха. Не трябва да забравяме времето, в което възникват тези стенописи. Светът на ХІХ в. е патриархален. Жената в социалната йерархия не е наравно с мъжа. Докато мъжът е позициониран в публичното пространство, то за жената е отредено частното, домът. Това разделение по полов признак личи и от самата структура на храма – в наоса са мъжете, докато жените са отделени в западната част на култовата сграда и могат да наблюдават богослужението през „решетки”.

            Устната кохина на жената е онази част от тялото, с която женският индивид реализира своите мисли чрез думи, подканвайки и вербално мъжа към греха. Затова змиите излизат именно от тази част на тялото при разглеждания стенопис. Не случайно са избрани и образите на змиите. За разлика от народната култура, където змията е пазител на дома и дори целител, то християнството придава на змията отрицателни черти – тя е изкусителката от Едемската градина, тя е инструмент на Сатаната. Под влиянието на християнството дори се формира и представата сред народа, че Господ ще прости четиридесет гряха на онзи, който убие змия  (Георгиева 1993:67).

            Последният представен грях е свързан с образа на богатия човек, на подвелия се по материалното и отклония се от правия път към Божественото. Душата му е измъчвана лично от началника на ангелските войнства – свети Архангел Михаил. До главата на измъчвания стои Сатаната. Един от съветите, дадени на новопокръстения княз Борис от константинополския патриарх Фотий, е „Златото развръщава всичко човешко.” (Photius 1961:90) Всичко това показва на мирянина, че не трябва да обръща внимание на материалното и да не забравя, че не е нищо повече от кал. Това напомня за създадения от пръстта Адам по Божия воля и по Негово подобие.

            Представените и разгледани тук сцени илюстрират на влизащия в храма не просто греха, но и неговия генезис. Във всички сцени се вижда препращане към първия грях, свързан с Адам и Ева – и при Каин и Авел, и при грешницата със змиите, и дори при подложения на мъчения от Архистратига мъж. Идеята, която виждаме в представените ни в кашинския храм сцени, е да се представи първият грях като онази движеща сила, от която се зараждат и разпространяват всички грехове сред хората, за които по-късно са конструирани забрани, изписани върху предадените на Мойсей скрижали.

 

Използвана литература:

Георгиева 1993: Георгиева, Ив. Българска народна митология. София. 1993.

Димитрова 2011: Димитрова, М. Ягичев златоуст : Средновековен български паметник със слова и поучения от началото на ХІV век. София. 2011.

Кънчов 1900: Кънчов, В. Македония: Етнография и статистика. София. 1900, с. 184.

Стрезов 1891: Стрезов, Г. Два санджака от Източна Македония // Периодично списание на Българското книжовно дружество в Средец. Кн.XXXVI. 1891, с. 854.

Photius 1961: Photius. Epistola ad Michaelem Bulgariae principem – Гръцки извори за българската история. Т. ІV. София. 1961.

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост в "Корект строй" ООД

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че " "Корект строй" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 Министерството на труда и социалната политика - процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" .

            Стартиралият на 02. 09. 2016 г. проект "Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост в "Корект строй" ООД" по Договор е с одобрен бюджет за безвъзмездно финансиране 108 215,92 лв, от които финансиране от ЕСФ 91983,52 лв. и 16232,40 лв. национално съфинансиране.

            Проектът се изпълнява в гр. Благоевград, с обща продължителност - 14 месеца.

            Главната цел на проекта, която е в синхрон с фирмената политика е да осигури устойчива заетост и ефективни работни места за професионална реализация на 8 безработни и/или неактивни лица, от които 4 до 29 г. и 4 от 30 до 54 годишна възраст.

            Съгласно планираните дейности, ще се търсят и назначат за минимум една година на работа:

  • арматуристи - 2 човека
  • кофражисти - 2 човека
  • зидар - 1 човек
  • работник, облицовки и настилки - 1 човек
  • работник, строителна изолация - 1 човек
  • гипсаджия, мазач - 1 човек

            Лицата се набират, както чрез бюрата по труда, така и чрез широко информиране посредством най-големият интернет сайт за предлагане на работа jobs.bg, съвместно с безвъзмездното съдействие на частна посредническа агенция за информиране и наемане на работа.

            Дейността на новоназначените работници ще бъде подсигурена чрез безвъзмездното финансиране на проекта, с новозакупено оборудване, което ще бъде надлежно застраховане за срока на проекта. Съгласно проекта и политиката на фирмата са гарантирани здравословните и безопасни условия на труд чрез договор със Служба по трудова медицина. Всички обяви за събиране на ценови предложение са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

            Съгласно дейност "Организиране и реализиране на дейности свързани с публичност и визуализация " на проекта, са предвидени изработени стикери, химикали, табела, папки и брошури тип дипляна, като текущо ще се публикува допълнително информация на страницата на фирмата във facebook.

            Дружество "Корект строй" ООД непрекъснато развива своята дейност в съответствие с високи стандарти на работа и коректност в отношенията, както с партньорите, така и в екипа. Ето защо стремежът на дружеството е след приключване на проекта, с новозначначените лица да бъде сключен постоянен трудов договор и да бъдат съхранени минимум 4 работни места за още една година.

 

-------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------------

Конкурс: "Каква да бъде 2016 г. за Европейския съюз?"

"Каква да бъде 2016 г. за Европейския съюз?" е темата на новия студентски конкурс на Европа.Дневник от поредицата "Главният редактор си ти". В рубриката избираме всеки месец студент, който да решава кои са важните теми за отразяване от Европа.Дневник. Главният редактор-студент определяме чрез конкурс за есета. Успешните главни редактори ще получат сертификат за първото място в конкурса и работата си към Европа.Дневник.

 

 

От 1 януари 2016 Холандия поема ротационното председателство на Европейския съюз.
Приоритетите на председателството бяха обобщени от посланика на Кралство Нидерландия в България Том ван Оорсхот в три точки: намеса на ЕС само в областите, където е възможно да се произведе най-голяма добавена стойност; създаване на съюз, който е близо до гражданите, бизнеса и организациите, и фокус върху иновациите, които водят до икономически растеж и работни места.

Тези три подхода ще бъдат насочени към работа в следните области:

- бързо завършване на процеса по европейското законодателство, което вече е на дневен ред в институциите в Брюксел;

- справяне с миграционната криза и заплахите за сигурността;

- задълбочаване на вътрешния пазар на ЕС;

- Подобряването на състоянието на валутния съюз;

- климатичните политики и енергетиката са последните два приоритета на Амстердам за следващите шест месеца.

(Повече за програмата може да прочетете тук)

Какви според вас трябва да бъдат приоритети през 2016 г? Подкрепяте ли идеите на холандското председателство и ако да – защо, ако не – защо? На тези въпроси ще търсим отговори в конкурса за студентски есета "Каква да бъде 2016 г. за Европейския съюз?"

Есетата се изпращат на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  с кратко представяне на участниците– име, специалност и университет. Есетата трябва да са до 7000 знака. 

Краен срок:
10 февруари 2016 г.

Нидерландското председателство: преодоляване на скептицизма и бежанската криза

„Трябва да постигнем конкретни резултати, които да са със сигурност видими, за да преодолеем скептицизма в Европа... Спазването на обещанията и придържането към договореностите трябва да бъде новото нормално положение в Европа. Сделката си е сделка“, каза министър-председателят Марк Рюте в началото на дебата относно нидерландското председателство на Съвета в сряда в Страсбург.

Преодоляването на бежанската криза е върховният приоритет на холандското председателство.

 

 

Господин Рюте заяви, че споразуменията с Турция трябва бързо да бъдат изпълнени, за да се намали напрежението по външните граници на ЕС. Той подчерта нуждата условията за посрещане на бежанците да бъдат направени безопасни, особено в Гърция, да се поставят под контрол, горещите точки да бъдат вкарани в действие и регистрацията на бежанците да бъде уредена. „Сегашният брой не може да се поддържа. Времето ни изтича. Имаме нужда от рязко намаление в следващите шест до осем седмици“, каза той.

 

Други приоритети на председателството ще включват стимулиране на растежа и заетостта, засилване на стабилността на еврозоната, възползване от възможностите на единния пазар (цифров и на услуги) и намаляване на прекалените нормативни изисквания, които ограничават хората и компаниите.

Banner 468 x 60 px