Вход
Балканите

Балканите

 Работи за Балканите от 2008 година. Пише в ПриродаОбщество и Приключения Главен редактор на Приключения от 2015г.

Уеб сайт::

Изграждане на системи за превенция и ранно предупреждение от наводнение

На 16.12.2016 г. в хотел „Романтик”  град Дойран, Република Македония, се проведе откриваща пресконференция по Договор №СВ006.1.12.072 „Изграждане на системи за превенция и ранно предупреждение от наводнение”, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион”. На пресконференцията присъстваха кметовете да двете общини-на общ.Кресна г-н Николай Георгиев и на общ. Валандово Николче Чурулиновски, екипите от двете общини, журналисти и гости на събитието.

На пресконференцията ръководителят на проекта г-жа Славица Таетаева представи дейностите, целите и очакваните резултати от реализирането на  проекта.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

 

 

 

Община Кресна изпълнява проект: Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения

Заглавие на проекта: Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения

Община Кресна изпълнява партньорски проект за въвеждането на обща интегрирана система за ефективен мониторинг, превенция и справяне със свързаните с наводненията последствия в община Кресна и Община Валандово, в съответствие със стандартите и процедурите на ЕС;

Продължителност на проекта: 24 месеца Duration (in months) 24 months

Стойност на проекта: 386295.21 евро Total budget (in €) 386295.21 €

Водеща организация: Община Валандово Lead Partner (name/country) Valandovo Municipality/FYROM

Партньорска организация: община Кресна Partners Kresna Municipality/Bulgaria

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония

Приоритетна ос 1: Околна среда, специфична цел: 1.2

 

Целите на проекта са:

- Да се постигне интегрирано наблюдение, оценка и предотвратяване на бедствия, причинени от наводнения в трансграничния регион България-Македония, чрез въвеждане на специално оборудване за мониторинг на водите в определени като опасни участъци от реките, преминаващи през територията на двете общини;

- Да се подобри аварийната готовност и намеса в случаи на наводнения и да се намали риска от наводнения, чрез въвеждането на обща интегрирана система за ефективен мониторинг, превенция и справяне със свързаните с наводненията последствия в община Кресна и Община Валандово, в съответствие със стандартите и процедурите на ЕС;

- Да се разширят знанията и да се мобилизира гражданската активност за защита на риска от наводнения;

- Да се допринесе за развитието на единна трансгранична концепция за оценка на риска на хидрометеорологични явления, разработване на съвместна оценка на риска, осигуряване на обучителни семинари за представителите на институциите, предоставящи помощ при наводнения.

Планираните дейности включват закупуване и доставка на специално оборудване за мониторинг на водите и за двамата партньори в проекта, които ще бъдат инсталирани на определените за опасни участъци от коритата на реките на територията на община Кресна и община Валандово. Това оборудване ще бъде свързано към обща интегрирана система за мониторинг, която също е обект на закупуване и пускане в експлоатация в рамките на проекта. Системата ще бъде доставена и монтирана физически в помещенията на водещия партньор, но ще се използва и от двамата партньори чрез интернет връзка. Тя представлява комплексен инструмент за съхраняване, обработка и анализ на сурови данни, подавани от инсталираното във водоемите оборудване. В нея има модули за всеки партньор и е в състояние да предостави достоверна информация в реално време за ситуацията в описаните по-горе наблюдавани водоеми, както и да генерира прогнози. Това ще позволи на съответните отговорни хора да вземат навременни решения по отношение на наводненията и правилното им управление. В рамките на проекта ще бъдат изготвени два детайлни работни проекта, включващи анализ, заснемане и оценка на опасните зони, в които има риск от наводнения в двете общини. Освен това, проектът предвижда конкретни дейности от двете страни на границата за предоставяне на специфично обучение в управлението на наводнения риск. Тези обучения са от изключително значение по отношение на подобряване на знанията и уменията на представителите на институциите, даващи помощ подобни природни бедствия. Планирани са и специални дейности за разпространение на идеята и резултатите на проекта, както и дейност за управление на проекта - срещи на екипа по проекта, комуникации, отчитане и др.

Целевите групи на проекта са:

  • населенията на двете общини от трансграничен регион;
  • вземащите решения в двете държави по отношение на бедствия от наводнения - различни видове институции - общински, държавни, неправителствени организации, които реагират в сътрудничество в случаите на бедствия.

Резултатите от проекта са:

- Закупени и инсталирани комплекти с оборудване за мониторинг на нивото на реките на териториите на двете общините в допустимия трансграничен регион;

- Закупена и инсталирана съвместна интегрирана система за воден мониторинг, която ще се използва от двата партньора;

- Обучени общо 80 участници - представители на институциите, оказващи помощ при бедствия и в двете страни в "Управление на риска от наводнения";

- изготвен общ наръчник за управление на риска от наводнения в 4 различни формата, вкл. в хартиено издание;

- Повишено нивото на обществената информираност по отношение на управлението на риска от наводнения;

- Осигурена възможност за своевременно вземане на решения, въз основа на надеждна информация от внедрената система за предотвратяване на загуби от човешки живот и имущество;

-Осигурена възможност за предоставяне на надеждни данни, получени чрез въведеното оборудване за мониторинг и системата за трети заинтересовани страни;

- Засилени институционални партньорства между партньорите по проекта и партньорство между съответните институции за реакция и помощ при наводнения.

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз. 

 

Кой как празнува и къде се веселят най-много

Несебърската фирма „Ей Ви груп“ стана един от съдружниците в новосъздадения клъстер „Фестивалите в България“, Новият клъстер е продължение на идеята, започнала със сайта „Фестивали и събори в България“ и обединява усилията на различни експерти, които да съдействат за развитието и организацията на фестивали, събори и други събития от обществен характер.

Напоследък все по-популярни стават събитийният и уикенд туризъм, обусловени от факта, че потребителите търсят по-близки дестинации, които в рамките на 3-4 дни да им предложат както релакс, така и забавления. Този вид туризъм представлява един от най-бързо развиващите се сектори на отрасъла като цяло. Дори когато става въпрос за позната и вече посещавана дестинация, фестивалите, съборите и различни игрови събития могат да осигурят на човек усещането за нещо ново и неизживяно досега. Желанието на човек да се откъсне от познатата в ежедневието му среда е стимул потребителите да търсят възможност да бъдат няколко дни извън града и да си създадат уникални спомени.

С оглед на тези нарастващи в обществото потребности, новият клъстер се явява като едно необходимо звено, което се грижи не само за организирането, но и за цялостното промотиране, популяризиране, маркетингова и рекламна дейност и всички останали, свързани с това туристически услуги.

klustur 2За да достигне до необходимата тергет група, едно събитие се нуждае не само от добра организация, но и от ефективна реклама, която да доведе информацията до крайния потребител. Добрата рекламна визия привлича вниманието и интереса на публиката, a често сама по себе си е притегателната сила, която кара хората да посетят дадено събитие. Популяризирането на определен фестивал или събор по различни медийни канали и в социалните мрежи е най-добрата възможност презентацията да достигне до хората, които обичат да пътуват и да се забавляват.

Ето защо съществуването на подобен клъстер е идеалната възможност за предоставяне на такива услуги, където екип от специалисти предлага максимално ефективна организация и изграждане на дългосрочна визия за всяко едно събитие.

 

Как е дошла идеята несебърската фирма „Ей Ви груп“ да се включи в новия клъстер и какво би допринесло това за развитието на фестивалния туризъм в региона, разговаряме с управителя Ивайло Василев:

- С каква идея се включихте в клъстера „Фестивалите в България“?

- Поканата да се включим дойде от наш дългогодишен партньор – туристическа фирма, с която често сме обсъждали, че наличието на единна информационна платформа за събитията в цялата страна ще е много полезно както за туристическите фирми, така и за потребителите. И както често става, едното доведе и другото – след създаването на сайта, много от организаторите на фестивали и събори потърсиха помощта ни за публикуване на информация и в други медии, за препоръки при рекламните им поръчки, за контакти с туристически фирми, за превод на обявите и други подобни. Така и се събрахме – хора с различни професионални компетенции и опит и с желание да работим за хората от всички краища на страната, които с ентусиазъм и оптимизъм се стремят да поддържат традиции и обичаи, характерни за родния им край и да ги направят достояние на повече хора от страната и чужбина. Да подкрепяме и новите идеи за модерни събития с разработването на дългосрочни концепции, маркетингово планиране, източници на финансиране и туристическо обслужване. Сигурен съм, че опитът и творческият потенциал на екипа ни ще са полезни.

- Има ли реална нужда българският туризъм от подобен клъстер?

- Определено! Това е организация, която обслужва едновременно тези, които организират събитието, тези, които искат да отидат на събитието, тези, които могат да ги заведат там, тези, които предлагат подслон и храна, тези, които ще осигурят развлеченията и подават информация към тези, които искат да знаят къде какво се случва или пък вече се e случило. Създаването на обединение от фирми, които могат да предложат обслужване на всеки аспект от провеждането на едно събитие със сигурност не само улеснява организаторите, а осигурява спазване и поддържане на определени стандарти. Устойчивите стандарти са в основата на дългия живот на всеки туристически продукт.

- С какво ще допринесе Вашето участие в новата организация за развитието на фестивалния туризъм в региона?

- Както споменах, с колегите се допълваме и по този начин многократно разширяваме платформата, на която работим. Всеки регион, събитие или организатор, който се обърне към клъстер „Фестивалите в България“, получава индивидуално разработен за него проект според посочените съдържание, бюджет и цели.


Повече за дейността на клъстера „Фестивалите в България“ можете да видите на сайта: www.fest-bg.com

Клъстер „Фестивалите в България“

На 30-ти септември 2016 година бе основан клъстерът „Фестивалите в България“. Това е сдружение от осем български фирми, обединени от една обща кауза-да разпространяват и популяризират българските фестивали, форуми, празници и други събития. Дейността на съдружниците се извършва в сайта и в социалните мрежи, където можете да намерите подробна информация за над 500 събития из България. Текущият проект на дружеството е проекта: www.fest.bg – най-големият портал за фестивални и съборни събития в България.

Основатели в инициативата са следните компании:

Яна Тур ЕООД Това е една от водещите туроператорски фирми на българския туристически пазар в сферата на събитийния туризъм. С двадесет и четири годишната си история-Яна Тур представлява екип от компетентни и опитни в бранша служители.

Травел Майнд ЕООД Фирмата се занимава с маркетинг и иновации в сферата на туризма. С пет годишната си история те са успели да се докажат като професионален и амбициозен екип с креативно и творческо мислене и да помагат за развитието на успешни туристически бизнеси в България и чужбина.

Семира ЕООД Софтуерна фирма която се занимава с различни технологични проекти. По-известна е на пазара с името на най-успешния си продукт и първия по рода си в България – „Имейл Инвест“.

Национална Медийна Група ООД Още познати като „Парадигма“, това са екип от медийни професионалисти, занимаващи се със списания, вестници и сайтове.

Ени Тур ООД Туроператорска агенция Сдружение Дружество „Знание“ Една от най-големите и утвърдени български асоциации за професионално обучение в. Те извършват дейностите си в Благоевград, София, Монтана, Варна и други български градове.

Петрийски Фешън ЛТД Те са български фешън брад. От основаването си през 1992 година до сега те произвеждат дизайнерски и качествени дрехи.

Ени Филм ООД Фирмата се занимава с туристически филми и предавания, както и с професионално заснемане на концерти и събития.

Тепърва ще научавате много интересни новини за проекти на “Фестивалите в България”.

Автор: Руми Борисова

Banner 468 x 60 px