Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Развитие на туризъм, благоприятстващ опазването на културното наследство в трансграничен регион България-Македония

 

 

КТПП - Кюстендил - За проекта project culture tourism logo 448 ProjectCB006.2.23.044   A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM  IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA –MACEDONIA

            

Кюстендилска търговско-промишлена палата  в партньорство с Фондация за развитие на малки и средни предприятия Куманово, Македония продължава изпълнението на проект CB006.2.23.044 „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион България-Македония“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

Резултати от конкурс за кратко видео на тема “Сподели културното наследство на твоя регион”

Успешно завърши конкурсът за кратко видео на тема “Сподели културното наследство на твоя регион”, организиран от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански в рамките на проект „Младите хора - новите промоутъри на културната идентичност на трансграничния регион“.

Конкурсът имаше за цел да е да събере идеи и предложения за популяризиране на културно наследство на общия трансграничен район на България и Северна Македония. По този начин организаторите се опитаха да провокират интереса и да насърчат участието на младите хора от двете държави в популяризирането и съхраняването на културната идентичност и уникалното културно наследство на трансграничния регион. Въпреки безпрецедентната обстановка в страната в инициативата се включиха над 40 младежи от област Благоевград на възраст 16 – 25 години.  

Получихме много интересни и въздействащи видеоклипове, които сериозно затрудниха нашето жури в определянето на най-добрите. Класирането може да намерите на уеб страницата на проекта ТУК.

Честито на победителите и поздравления на всички участници!

Съгласно регламента на конкурса, класираните на първите три места ще получат специални грамоти, подготвени от организаторите, а първите 20 участници, включени в публикувания списък с класирани кандидати, получават възможността да участват безплатно в четиридневно обучение и летен лагер на тема “Сподели културното наследство на твоя регион – Първо ниво“Най-активните и мотивирани участници ще получат грамоти за участие, а в края на обучението ще изберем най-добрите десет, които ще бъдат класирани за следващия етап –  тридневно обучение и младежки обмен „Младите промоутъри на културното наследство на региона – Второ ниво“ в Северна Македониякоето ще се проведе в края на лятото

Покана за участие в ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“

На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00 ще се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“. На церемонията ще бъдат връчени почетни плакети и сертификати за най-добро използване на водата в четири различни направления – за стопански субекти, за общини, образователни институции и неправителствени организации. Носителите на приз „Най-добро използване на водата“ са определени след проведено проучване сред четирите целеви групи в област Благоевград.

 Организатори на събитието са сдружение Еко Неврокоп и канят всички участвали в проучването – представители на бизнеса и земеделски стопани, ръководители и работещи в публични и образователни организации, НПО представители, както и други заинтересовани страни и широката общественост.

Лейбъл „Най-добро използване на водата“ се организира по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 30.06.2020 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Предвидената церемония за награждаване на най-добрите в опазването на водата има за задача да насърчи "зеленото поведение" в областта на използване на водите, да популяризира съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-

Ефективно използване на ресурсите в производството на "Нидекс" ООД – същност и цели на подетата инициатива

Елтрейд“ спечели финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Нидекс" ООД е създадено през 1998г. в село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, като дружество специализирано в конструиране, разработване, производство и продажба на пластмасови изделия. Основния код на икономическа дейност по КИД-2008 е 22.23 "Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството".

Производствената дейност се извършва в собствена промишлена база, намираща се в с.Копривлен. Подобно на всяко предприятие, опериращо в отрасъла на производството на пластмасови изделия, „Нидекс“ ООД среща редица предизвикателства, свързани с високите нива на разходване за суровини-различни по състав пластмаси. Поради остарели технологии и ограничен достъп до нови практики, системи и модели за производство, съчетано с амортизирано и морално остаряло оборудване и технологичен цикъл дружеството среща трудности да се развива с по-бързи темпове.  Внедряването на съвременна технология, характеризираща се с по-висока ресурсна ефективност  стана възможно с изпълнение на одобрения за финансиране на проект на дружеството с  наименование „Ефективно използване на ресурсите в производството на "Нидекс" ООД в рамките на договор № BG16RFOP002-3.004-0053-C01 по процедура  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Периода на изпълнение на проекта е от 30.01.2019 до 30.07.2020.

Целта на процедурата на ОПИК, насочена към повишаване на ресурсната ефективност в предприятията е именно чрез прилагане на  решения, техники и методи да се постигне устойчиво използване на суровините и ограничаване на въздействието върху околната среда е доброто управление на отпадъците.

Специфичната цел на проекта на "Нидекс" ООД е именно спестяване на използваните суровини и предотвратяване на генерираните отпадъци чрез внедряване на пилотна технология при производството на „борче” и „ко-борче” – специфични и много съществени профили, използвани за окомплектоване на дограмата.

Реализирането на проекта ще позволи по-стабилна пазарна позиция на дружеството чрез увеличаване на капацитета и подобряване на политиката по управление на отпадъци.

Ще се предотврати генериране на отпадъци, като 25 % от настоящите суровини ще бъдат заменени с рециклиран материал от собствен и чужд отпадък, като в същото време ще се повиши производителността при намалени разходи за суровини.

ОПИК 2014-2020 и реализирания в нейния обхват проект от "Нидекс" ООД ще позволи на дружеството да постигне по-стабилна пазарна позиция и устойчиво развитие, чрез увеличаване на производствения капацитет и подобряване на политиката по управление на отпадъците.

Повече подробности и информация, всички заинтересовани страни могат да получат на информационното събитие по поректа, което ще се проведе на 06.07.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на СПР – гр. Гоце Делчев, намираща се в град Гоце Делчев, телефон за контакт 0888 145 531.

 

                                                                              ------------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Настоящият документ е създаден в изпълнение на договор №BG16RFOP002-3.004-0053-С01/25.01.2019г, изпълняван

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Нидекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Banner 468 x 60 px