Вход

Ефективно използване на ресурсите в производството на "Нидекс" ООД – ползи от внедреното технологично решение и готовия иновативен продукт

                      Елтрейд“ спечели финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“       

Нидекс" ООД е създадено през 1998г. в село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, като дружество специализирано в конструиране, разработване, производство и продажба на пластмасови изделия. Основния код на икономическа дейност по КИД-2008 е 22.23 "Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството".

Производствената дейност се извършва в собствена промишлена база, намираща се в с.Копривлен. Подобно на всяко предприятие, опериращо в отрасъла на производството на пластмасови изделия, „Нидекс“ ООД среща редица предизвикателства, свързани с високите нива на разходване за суровини-различни по състав пластмаси.

Ръководството на дружеството винаги се е стремяло към ресурсно ефективно и устойчиво развитие на дейността, което успя да реализира с изпълнение на проект по договор № BG16RFOP002-3.004-0053-C01 по процедура  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Остарелите технологии и оборудване за производство на уплътнител от меко PVC (8 размера), бяха заменени от нови, високопроизводителни и ресурсно ефективни екструдери, които позволяват  по-ефективно управление на отпадък от пластмаса и каучук с код 19 12 04, конкретно от мек PVC материал, твърдост до ShoreA80, образувани при производството на уплътнител тип „борче“, който  вече се произвежда като уплътнител тип „ко-борче“ от първична и рециклирана суровина.

Новото технологично решение за производство на уплътнител от меко PVC (8 размера) цех „Меки профили“ се състои от един главен екструдер (производителност мин. 120 кг/час, специализирани шнекове за екструзия на рециклиран ПВЦ мек материал с твърдост от ShoreA 55 do ShoreA 80, цифрово управление) и един ко-екструдер (производителност мин. 120 кг/час, специализирани шнекове за екструзия на рециклиран ПВЦ мек материал с твърдост от ShoreA 55 do ShoreA 80, цифрово управление), снабден с един смесителен адаптер и дюзи за екструзия на осем размера уплътнители.

В следствие от внедряването на новите машини за производство на уплътнител от меко PVC, състояща се от: Екструдери алфа 75-25В очакваме да постигнем спестяване на използваните първични суровини с 11,72% на годишна база и оползотворяване на генерирани отпадъци в размер на 55,92% на годишна база.

Важно е да се отбележи, че новата технология позволява, когато във вътрешната част на набивния уплътнител се използва рециклиран ПВЦ отпадък с твърдост над ShoreA70 или непластифициран отпада нуждата от използване на силиконова емулсия т.е. премахва се изцяло употребяваната досега силиконова емулсия емулсия със съдържание на опасно вещество полиоксиетилен етер на лауриловия алкохол (n ~ 4).

Иновативния продукт – „ко-борче” е много по-лесно приложим, не изискващ допълнителни смазки при монтаж и най-важното – много по-екологичен, икономичен, с по-ниска себестойности  по-висока норма на печалба.

                  ------------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Настоящият документ е създаден в изпълнение на договор №BG16RFOP002-3.004-0053-С01/25.01.2019г, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Нидекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последно променена вЧетвъртък, 30 Юли 2020 15:26

Banner 468 x 60 px