Вход

Ефективно използване на ресурсите в производството на "Нидекс" ООД – същност и цели на подетата инициатива

Елтрейд“ спечели финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Нидекс" ООД е създадено през 1998г. в село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, като дружество специализирано в конструиране, разработване, производство и продажба на пластмасови изделия. Основния код на икономическа дейност по КИД-2008 е 22.23 "Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството".

Производствената дейност се извършва в собствена промишлена база, намираща се в с.Копривлен. Подобно на всяко предприятие, опериращо в отрасъла на производството на пластмасови изделия, „Нидекс“ ООД среща редица предизвикателства, свързани с високите нива на разходване за суровини-различни по състав пластмаси. Поради остарели технологии и ограничен достъп до нови практики, системи и модели за производство, съчетано с амортизирано и морално остаряло оборудване и технологичен цикъл дружеството среща трудности да се развива с по-бързи темпове.  Внедряването на съвременна технология, характеризираща се с по-висока ресурсна ефективност  стана възможно с изпълнение на одобрения за финансиране на проект на дружеството с  наименование „Ефективно използване на ресурсите в производството на "Нидекс" ООД в рамките на договор № BG16RFOP002-3.004-0053-C01 по процедура  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Периода на изпълнение на проекта е от 30.01.2019 до 30.07.2020.

Целта на процедурата на ОПИК, насочена към повишаване на ресурсната ефективност в предприятията е именно чрез прилагане на  решения, техники и методи да се постигне устойчиво използване на суровините и ограничаване на въздействието върху околната среда е доброто управление на отпадъците.

Специфичната цел на проекта на "Нидекс" ООД е именно спестяване на използваните суровини и предотвратяване на генерираните отпадъци чрез внедряване на пилотна технология при производството на „борче” и „ко-борче” – специфични и много съществени профили, използвани за окомплектоване на дограмата.

Реализирането на проекта ще позволи по-стабилна пазарна позиция на дружеството чрез увеличаване на капацитета и подобряване на политиката по управление на отпадъци.

Ще се предотврати генериране на отпадъци, като 25 % от настоящите суровини ще бъдат заменени с рециклиран материал от собствен и чужд отпадък, като в същото време ще се повиши производителността при намалени разходи за суровини.

ОПИК 2014-2020 и реализирания в нейния обхват проект от "Нидекс" ООД ще позволи на дружеството да постигне по-стабилна пазарна позиция и устойчиво развитие, чрез увеличаване на производствения капацитет и подобряване на политиката по управление на отпадъците.

Повече подробности и информация, всички заинтересовани страни могат да получат на информационното събитие по поректа, което ще се проведе на 06.07.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на СПР – гр. Гоце Делчев, намираща се в град Гоце Делчев, телефон за контакт 0888 145 531.

 

                                                                              ------------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Настоящият документ е създаден в изпълнение на договор №BG16RFOP002-3.004-0053-С01/25.01.2019г, изпълняван

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Нидекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последно променена вПонеделник, 29 Юни 2020 09:30

Banner 468 x 60 px