Вход

Финална конференция за приключването на проект CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения”

 

Община Кресна изпълнява съвместен проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения” с водещия партньор Община Валандово. Проектът е финансиран по Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, съфинансирана от Европейския Съюз по приоритетна ос 1 : Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие. Периодът на изпълнение на проекта е 24 месеца от 18.10.2016г. до 17.10.2018г. Общата стойност на проекта е 386295.21 евро.

На 12.10.2018 г. в хотел „Романтик”  град Дойран, Република Македония, ще се проведе финална пресконференция по Договор №СВ006.1.12.072 „Изграждане на системи за превенция и ранно предупреждение от наводнение”, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион”. На пресконференцията ще присъстват кметовете да двете общини- на общ.Кресна г-н Николай Георгиев и на общ. Валандово г-н Перо Костадинов, екипите от двете общини, журналисти и гости на събитието.

На пресконференцията ръководителят на проекта на Община Валандово ще представи дейностите, целите и постигнатите резултати от реализирането на проекта.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

 

Последно променена вПетък, 19 Октомври 2018 05:18

Banner 468 x 60 px