Вход

Нови работни места

 

Проект „Нови работни места във «ФЕРИ КАФЕ» - ново начало“ № BG05M9OP001-1.003-1657, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014- 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

Проект „Нови работни места във ФЕРИ КАФЕ – ново начало“

Бенефициент – „ФЕРИД - 2015“ ЕООД

Бюджет - 129 973.52 лв.

Срок на изпълнение –  15 месеца

Период на изпълнение - 14.09.2016 – 13.12.2017

Място на изпълнение – гр. Якоруда

Обща цел: Осигуряване на устойчива заетост на 8 лица, представители на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда -  безработни лица с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни лица, и безработни лица на възраст от 30 до 54г. и на възраст над 54 г.

Специфични цели:

 1. Осигурен достъп до заетост на безработни и неактивни лица с цел реализацията им на пазара на труда
 2. Повишаване на квалификацията на персонала, чрез осигуряване на професионално обучение по професия
 3. Създадени условия и работна среда в предприятието за практическа професионална реализация на персонала
 4. Успешна интеграция на пазара на труда на безработните и неактивни лица, включени в проекта

Предвидени дейности:

 Дейност 1. Подбор и наемане на персонал

Дейността предвижда да бъдат обявени 8 свободни работни места във „ФЕРИД - 2015“ ЕООД за следните длъжности:

 • Главен готвач - 2 души,
 • Готвач - 2 души ,
 • Работник кухня - 2 души,
 • Пазач - 2 души.

Подборът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю.

На новите работни места ще бъдат наети безработни лица с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни лица, и безработни лица на възраст от 30 до 54г. и над 54 г.

Лицата ще бъдат назначени на трудов договор, на пълен работен ден за период от 12 месеца. 

Дейност 2.Обучение на наетия по проекта персонал

Дейността предвижда да бъдат осигурени професионални обучения на 6 работници за работа в кухнята на длъжностите "Главен готвач", "Готвач" и "Работник кухня".

Обучението ще започне след назначаване на пресонала и ще се провежда в рамките на работното време. След успешно завършване на обучението всички лица ще получат Свидетелство за професионална квалификация за вида професия.

Дейност 3.Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаваето на 6 нови работни места

Дейност е насочена към осигуряване на необходимата работна среда в предприятието за практическа професионална реализация на наетия персонал. За целта ще бъде подсигурена материално-техническата база чрез закупуване на хладилни съоръжения, машини, апарати, кухненски инвентар, електрически и други прибори и посуда, необходими за извършване на основните трудовите дейности на назначения персонал и допринасяща за нормално протичане на работния процес в предприятието. За спазване на изискванията за лична и производствена хигиена на работното място ще бъде закупено работно облекло и лични предпазни средства за персонала, назначен за работа в кухнята.

Дейност 4.Организация и управление на проекта

Дейността е насочена към осигуряване на административното изпълнение на проекта в неговата пълнота. За целта ще бъде създадено административно звено за управление на проекта, гарантиращо добро, прозрачно, ефективно и ефикасно управление на проекта. Административното звено ще се състои от ръководителя на проекта и експерти, отговорни за техническо, административно и счетоводно обезпечаване на изпълнението и отчитането на проекта.

Дейност 5. Осигуряване на информиране и публичност по проекта

С дейността ще бъдат реализирани различни мерки, насочени към информиране на широката общественост, обхванатите по проекта лица и потенциалните бенефициенти за полученото безвъзмездно финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и за популяризиране на проекта, неговите цели, дейности и резултати.

Предвидените мерки и дейности за информиране, визуализация и публичност по проекта ще се изпълняват периодично по време на целия проекти и ще включват разпространение на създадените по проекта информационни материали – брошури, химикали, подложки за чаши/чинии при сервиране, салфетки, ново меню, ключодържатели и други. Предвидено е провеждане на информационни кампании при стартиране на проекта, при обявяване на свободни работни места, при представяне на новия асортимент от храни и специалитети, включени в менюто и друга информация, отнасяща се до проекта и постигнатите резултати от реализиране на дейностите по проекта.

Планирани резултати:

 • Осигурен достъп до заетост за 8 безработни и неактивни лица на възраст от 30 до 54г. и над 54г.
 • Създадени 8 нови работни места
 • Назначени 8 безработни и неактивни лица на трудови договори
 • Намаляване на безработицата в община Якоруда
 • 6 от назначените лица са придобили професионална квалификация
 • Осигурено оборудване и обзавеждане, необходимо за 6 от разкритите нови работни места
 • Постигната широка обществена информираност сред обхванатите по проекта лица и широката общественост за получената БФП от ОПРЧР.
Последно променена вСъбота, 20 Януари 2018 18:03

Banner 468 x 60 px