Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

АИКБ пое от КРИБ ротационното председателство на АОБР за 2021 година

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое днес от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов, упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на АОБР за 2021 г. на председателя на АИКБ Васил Велев. Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев -  председател на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от съответните организации. АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на  организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите…

БТПП – национално представителна работодателска организация с нов 4-годишен мандат

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.

Като участник в процедурата за представителност БТПП представи документи, регламентирани в Кодекса на труда и в Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност, които доказват по безспорен начин позициите й на авторитетна работодателска организация с:

  • 45 962  членове на БТПП с потвърждение от НОИ за 688 197 заети лица в членовете на Палатата със сключени регистрирани и непрекратени трудови договори;
  •  84  браншови организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите определени с код до втори знак от КИД 2008;
  • 244 местни органи в 217 общини в страната.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.

 

Осигурени са още 40 млн. лв. от ОПРЧР 2014-2020 за компенсации за запазване на заетостта в туризма и транспорта

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 1,76 % над определения бюджет на оперативната програма с цел осигуряване на допълнителни средства за финансиране на мерките за борба с последиците от коронавируса.

По този начин ще се осигури допълнителен финансов ресурс от 40 млн. лв. Той ще бъде насочен към процедура “Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" с конкретен бенефициент Агенция по заетостта, по която работодатели, самоосигуряващи се и общински предприятия от хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и туризма могат да получат компенсации за запазване на заетостта на своите служители в размер на 290 лв. месечно.

С допълнителните 40 млн. лв. ще могат да бъдат обезпечени заявките на работодателите и самоосигуряващите се за получаване на тези средства, а периодът за приемане на заявления за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до 31.03.2021 година.

ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ проведе информационна среща с граждани на община Благоевград по Проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕР

 

В рамките на проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност“ с Акроним WRESTLE, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на 09.11.2020 г. в Зала „Пара”, в бизнес-център, гр. Благоевград, се проведе информационна среща, с която приключи информационната кампания по проекта. На срещата бяха поканени представители на местната общност от Община Благоевград, пред които беше направена кратка презентация на същността и целите на проекта от Председателя на СНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“, г-н Красимир Цветанов. В рамките на представянето на проекта, г-н Красимир Цветанов постави акцент върху дистанционното отчитане на потреблението на вода за питейни и битови нужди, които да предоставят възможност на потребителите за по-точен контрол и мониторинг и не на последно място за иновативните методи, които се използват в тази насока.

След това беше изнесена презентация, свързана с устойчивата употреба на водните ресурси и изграждане на отговорно поведение към тях изнесе д-р Мирослав Иванов от Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Гражданите имаха възможност да се запознаят с най-новите въведения в областта на управлението на водите, както и от възможностите и улеснението, които те предоставят, чрез системи в областта на Интернет на нещата (IoT) и др.

На свой ред, представителите на местната общност, имаха възможност да задават въпроси и да изкажат мнения, препоръки и коментари, които да подпомогнат и насочат усилията към оптимално въвеждане на подобрения в системата на водоснабдяването на общината.

 

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/bg/

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Югозападен Обществено Информационен Център“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

Banner 468 x 60 px