Вход

Към края на февруари МФ очаква 137 млн. лв. превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари 2021 г. да бъде положително в размер на 137 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). За сравнение, за първите два месеца на 2020 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 1 480,2 млн. лв.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 7 361 млн. лв. (15,5 % от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват със 103 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са номинално близки по размер, докато  постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват със 114 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2021 г. са в размер на 7 224 млн. лв., което е 13,8 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 5 983,6 млн. лева. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19, вкл. изплатените добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии по сметките за средства от ЕС, както и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2020 г., увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към февруари 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 393,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към февруари 2021 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец март 2021 година.

Banner 468 x 60 px