Вход

Програма за модернизация на текстилната индустрия от трансграничен регион България-Македония

 

 

Сдружение БОТО в партньорство на Търговска текстилна асоциация – Текстилен клъстер Щип, Македония продължава изпълнението на проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

В резултат от една от основните дейности по проекта бе разработена Програма за модернизация на текстилната индустрия от трансграничен регион България-Македония. Целта на програмата е да се насърчи необходимостта от модернизация  и автоматизация като най-добрата предпоставка за запазване на конкурентната позиция на текстилната промишленост в трансграничния регион. Съвременното оборудване понижава експлоатационните разходи и поддържа качеството на продукцията, което води до повече клиенти, респективно повишаване на доходите на заетите, и не на последно място е предпоставка за привличане на повече млади хора в текстилната промишленост, изправени през избор на кариерен път. Също така с програмата се идентифицират технологичните пропуски на компаниите от сектор Текстил и облекло от трансграничния регион от една страна и от друга се набелязват пропуски в организационните практики, които възпрепятстват правилното използване на модерното оборудване, инсталирано в текстилните компании в региона.

Повече за проекта можете да намерите на интернет страницата на Сдружение БОТО  http://www.botoyb.org

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Последно променена вВторник, 14 Юли 2020 16:04

Banner 468 x 60 px