Вход

Обществени поръчки: Парламентът призовава за по-добро прилагане и използване на критерии за качество

Прекомерното използване на най-ниската цена като основен критерий за възлагане и необходимостта да бъде подкрепено участието на МСП в търговете са сред въпросите, разгледани в доклад, който беше одобрен на 4 октомври 2018.

Европейският парламент е дълбоко разочарован от скоростта, с която много държави членки транспонираха директивите за обществените поръчки от 2014 г., както и от многобройните закъснения и настоява процесът по транспониране да завърши бързо, без повече забавяне.

Евродепутатите искат от Европейската комисия да организира по достъпен и удобен за ползване начин ръководствата и другите инструменти, разработени, за да подпомагат държавите членки при прилагането на рамката за обществени поръчки.

Качествени, екологични и социални аспекти

Парламентът приветства факта, че много държави от ЕС са приели разпоредби за използването на критерии за качество (включително най-добро съотношение цена – качество) и насърчава тяхното систематично прилагане.

При вземането на решения за покупка възлагащите органи следва да прилагат и други критерии, а не единствено цената или икономическата ефективност, като вземат под внимание качествени, екологични и/или социални аспекти и да имат предвид цялостния жизнен цикъл на продуктите, включително тяхното въздействие върху околната среда, се казва в доклада.

Парламентът също така насърчава възлагащите органи да си сътрудничат с участниците на пазара, за да разработват новаторски методологии, продукти, произведения или услуги, които все още не съществуват.

Карлуш Куелю (ЕНП, Португалия), докладчик от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, заяви: „Над 250 000 публични органа в ЕС изразходват около 14% от БВП, т.е. почти 2 трилиона евро годишно за закупуване на услуги, строителни дейности и доставки“.

„С този доклад бихме искали да насочим Европейската комисията и държавите членки към това как да подходят към пазарите на обществени поръчки по един по-етичен, прозрачен, ефективен и устойчив начин. Новите директиви от 2014 г. не само определят правилата, които публичните органи трябва да спазват, за да обосноват начините, по които изразходват парите на данъкоплатците, но също така предоставят огромни възможности на държавите членки да постигат стратегически цели и да провеждат политики чрез обществени поръчки.“

Докладът беше одобрен на пленарно заседание с 534 гласа „за“, 54 „против“ и 15 „въздържал се“.

Специфични препоръки

 Евродепутатите призовават Европейската комисия и държавите-членки:

 • да анализират и докладват причините за прекомерното използване на най-ниската цена като първичен критерий за възлагане в редица държави от ЕС, които не отчитат качеството, устойчивостта и социалното приобщаване,

 

 • да използват иновативни обществени поръчки за постигане на интелигентен, екологичен и приобщаващ растеж и за укрепване на кръговата икономика; Членовете на ЕП подчертават новите възможности, предлагани от директивите за обществените поръчки, по отношение на повторно използвани, ремонтирани, реновирани и рециклирани стоки и услуги и други устойчиви и ресурсно ефективни продукти и решения,

 

 • да подпомагат участието на МСП в търговете, например чрез задължително разделяне на партиди, когато това е възможно, или чрез ограничаване на оборота, необходим за участие в тръжна процедура (разделянето на договорите на партиди насърчава конкуренцията на пазара и избягва риска от еднолични търгове, зависимостта на доставчиците, се отбелязва в доклада); трябва да се разработят консултантски услуги и обучение за МСП, за да се подобри тяхното участие в тръжните процедури,

 

 • да се стремят към бърза дигитализация на процедурите и въвеждането на електронни процеси за всички основни етапи, а именно от уведомяване, достъп до тръжни процедури и представяне до оценка, възлагане на поръчки, поръчване, фактуриране и плащане,

 

 • да приемат национални стратегии за модернизиране на националните системи за обществени поръчки и повишаване на тяхната ефективност,

 

 • да увеличат съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, включително трансграничните, за което преразгледаните правила на ЕС предлагат улеснения,

 

 • да използват икономически ефективни инструменти за управление на договори, за подобряване на прозрачността, целостта и данните, както и за по-добро управление на обществените поръчки, като регистри на договори,

 

 • да осигурят оперативна съвместимост на закупените стоки и услуги и да се избегне блокирането на доставчиците,

 

 • да разработят национални планове за професионализиране, като обръщат внимание на всички нива на публичната администрация, а също и на критерии за качество като социални и екологични критерии,

 

 • да приемат европейски етичен кодекс за обществените поръчки за различните участници в процеса на възлагане на обществени поръчки,

 

 • да насърчават университетите да продължат да развиват университетски курсове в сферата на европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

Допълнителна информация

Този доклад е отговорът на Парламента на пакет от две съобщения и една препоръка в областта на обществените поръчки, представен от Европейската комисия на 3 октомври 2017 г. Според Комисията 55% от процедурите за възлагане на обществени поръчки все още използват най-ниската цена като единствен критерий за възлагане, вместо например за стратегически социални и екологични критерии.

Броят на тръжните процедури с само една оферта се увеличи от 14% на 29% за периода 2006-2016 г. МСП печелят едва 45% от стойността на обществените поръчки над праговете на ЕС, което е ясно под тяхната тежест в икономиката, разкри комуникацията.


*          *          *

Връзки:

-          Доклад относно пакета от стратегии за обществени поръчки:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0229+0+DOC+XML+V0//BG

 

-          Тематично досие

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/imco/subject-files.html?id=20180129CDT01981

 

-          Съобщение за медиите: Нови правила на ЕС за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на по-добро качество и качество на разходите (15.01.2014 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20140110IPR32386/obshchiestvienitie-porchki-po-dobro-kachiestvo-i-stoinost-za-vsiako-pokharchieno-ievro

 

-          Информационен фиш на ЕС: Договори за обществени поръчки

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54578/04A_FT(2017)N54578_EN.pdf

 

-          Проучване: Системи и електронни обществени поръчки - Подобряване на достъпа и прозрачността на обществените поръчки

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/618990/IPOL_BRI(2018)618990_EN.pdfПоследно променена вНеделя, 07 Октомври 2018 13:14

Banner 468 x 60 px