Вход

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов откри обект ,,Пето СУ "Георги Измирлиев" – Благоевград

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов откри  обект  Пето СУ "Георги Измирлиев" – Благоевград. Събитието се състоя днес от 11,00 часа. На церемонията присъстваха кметът на община Благоевград инж. Румен Томов, секретарят на община Благоевград Мария Стойнева,  директорът на Пето СУ „Георги Измирлиев“ Мария Котева, гости, учители и ученици.

                          

Обектът е финансиран по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, Административен Договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обновена и модернизирана е материално-техническата база в училището, като е подменена изцяло отоплителната инсталация, ремонтирани и обновени са класните стаи, коридорите и стълбищните клетки, подменена е изцяло подовата настилка, ремонтирани са санитарните помещения, подменено е осветлението в коридорите. Ремонтирана и възстановена е пожаро-известителната система в училището. Осигурен е достъп до етажите в сградата на хора с увреждания. Всички класни стаи в училището са обзаведени с ново ученическо оборудване. Доставени са мултимедийни проектори и компютри.                                      

Дейностите са финансирани по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01,  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   

   

Последно променена вСъбота, 18 Януари 2020 10:43

Banner 468 x 60 px