Вход

Екипът на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ приключи дейността свързана с изграждане на съвместната система за управление на водните ресурси

Екипът за управление по проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност”, с акроним „WRESTLE“ и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., която се финансира по Втората покана за представяне на проектни предложения на Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014 – 2020, приключи работата по изграждане на съвместната система за управление на водните ресурси на територията на Община Благоевград.

Екипът на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ заедно с представители на Водоснабдяване и Канализация ЕООД Благоевград приключиха работата по изграждане на системата от водомери и логери за предаване на данни – дистанционно към съвместната система за управление на водните ресурси в трансграничния регион, разработвана от водещия партньор. Системата включва монтиране на 150 водомера по водопроводната мрежа собственост на водоснабдителното дружество и монтиране и включване на логери за дистанционно наблюдение към всеки един от водомерите.

По този начин освен ново оборудване за водопреносната система се предоставя възможност за мониторинг на употребата на водните ресурси и предупреждение за атипична консумация и/или аварии. Изградената система предоставя възможност на ВиК оператора да следи в реално време измененията при потребление на водни ресурси на обществени сгради и сгради с голяма етажна собственост, което позволява бърза реакция при аварии или друг вид нетипично изразходване на вода.

Екипът на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“  представи разработените в рамките на проекта мобилни приложения за мониторинг и ранно предупреждение. Приложенията са интегрирани и параметризирани в дигиталната среда на съвместната система за управление на водните ресурси. Екипът от ИТ специалисти на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ представи разработените съвместно с външен изпълнител мобилни приложения и обсъди възможностите за поддръжка и гаранции с ВиК оператора с цел подобряване на работата на системата и отстраняване на технически дефекти и проблеми при кодирането и работата с приложенията.

След приключването на изграждането на съвместната система за управление на водните ресурси ще бъде извършено финално тестване на мобилните приложения за документиране на правилната им работа и трансфера на данни от и към уеб портала на системата, който се разработва от външен изпълнител на Водещия бенефициент от Република Гърция – Общинско предприятие Водоснабдяване и Канализация Александупули.

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/bg/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Югозападен Обществено Информационен Център“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

Последно променена вПетък, 15 Юли 2022 14:18

Banner 468 x 60 px