Вход

Развитие на туризъм, благоприятстващ опазването на културното наследство в трансграничен регион България-Македония

 

 

КТПП - Кюстендил - За проекта project culture tourism logo 448 ProjectCB006.2.23.044   A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM  IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA –MACEDONIA

            

Кюстендилска търговско-промишлена палата  в партньорство с Фондация за развитие на малки и средни предприятия Куманово, Македония продължава изпълнението на проект CB006.2.23.044 „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион България-Македония“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

 

 

В резултат от две от основните дейности по проекта бяха разработени два базови стратегически документа, имащи за цел да се определи същността, характеристиките и важността на културното наследство в целевия трансграничен регион и да се промотират начините за съвместно му тълкуване и използване.

В рамките на проекта бе разработена Трансгранична стратегия за създаване на среда за развитие на туризъм, подпомагащ опазването на културното наследство, чийто обхват е  трансграничният регион, включващ административната Област Кюстендил от българска страна и Североизточният планов район от северно-македонска страна. Стратегията е насочена към разкриване на особеностите и предпоставките за туризъм, базиран на културното наследство на региона, проучване на възможностите за развитие на този туризъм, както и степента на ползване на обектите на наследството. В този смисъл тя  идентифицира нови модели на реалистични, приложими и щадящи наследството дейности в туристическия сектор. Също така стратегията дефинира мерки за съвместна туристическа интерпретация и ползване на наследството за целите на туризма.

Основавайки се на стратегията бе разработен и нарочен Комуникационният план, който се фокусира върху сътрудничеството и върху елементите и начините на общо туристическо тълкуване и използване на културното наследство в целевия регион. Документът е разработен в съответствие със спецификата на целевите групи за постигане на баланс между интереси, мнения и очаквания по отношение на културното наследство. Комуникационният план предлага конкретни мерки / дейности, които ще позволят главно безпроблемна комуникация между заинтересованите страни, което ще даде възможност за постигане на стратегически цели чрез систематична, последователна и координирана работа в посока налагане на препоръчания интервенционен модел за развитието на културния туризъм в трансграничният регион и прилагането на принципите на тълкуване на наследството във всички нови услуги и продукти, базирани на културата.

Разработените документи и повече за проекта можете да намерите на интернет страницата на КТПП

https://www.cci-kn.org/index.php/bg/kulturen-turizam

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Знаме На Европейския Съюз Европа - Безплатно изображение в Pixabay Българско национално знаме Знаме на Македония

                                             This project is co-financed by European Union through  -   INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.         

 

 

Последно променена вПетък, 10 Юли 2020 13:33

Banner 468 x 60 px